پروژه های در دست اجرا

 

تدوین دانش فنی طراحی و مهندسی واحد مایع سازی CO2

 

: کارفرما

  • پتروشیمی شیراز