پروژه های خاتمه یافتهباقیمانده به وسیله فیلتراسیون TSS و جداسازی BD/SR بهینه سازی فرآیند تصفیه پساب واحد


: کارفرما

  • شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام