پروژه های خاتمه یافتهطراحی تهویه مناسب و استاندارد برای کارخانه تفکیک پسماند در مقصد


: کارفرما

  • شهرداری شیراز