خدمات طراحی و مهندسیاین شرکت با استفاده از امکانات گسترده سخت افزاری و نرم افزاری به روز و دسترسی به آخرین ویرایش کدها و استانداردهای تخصصی و همچنین کتب و نشریات فنی مختلف و با عنایت به تجارب با ارزش اعضاء شرکت، خدمات طراحی و مهندسی جهت دستیابی به دانش فنی و فرایند مهندسی معکوس به ویژه در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه می نماید

 • :خدمات مختلف مهندسی ذیل توسط این شرکت ارائه می گردد
 • طراحی پايه و تفصيلی ◄

  واحد های پیشتاز و صنعتی EPC اجرای◄

  بهينه سازی دانش فنی فرايندهای موجود ◄

  شبيه سازی پايا و ناپايای فرايندها به کمک نرم افزار های حرفه ای ◄

  مشاوره، و اجرای سيستم های تصفيه فاضلاب های صنعتی◄

  آنالیز مشکلات واحدهای صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ◄

  HAZOP انجام مطالعات ريسک و ◄