نظارت بر نصب و راه اندازیاز دیگر خدمات شرکت دانش تک انرژی سبز مشاوره در انتخاب و تسهیل فرایند تامین تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و آموزش لازم جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات نصب شده می باشد