گواهی ها


 • گواهینامه های صلاحیت همکاری پژوهشی با وزارت نفت به شرح ذیل می باشد
 • تصفیه آب و فاضلاب ◄

  هیدرات های گازی ◄

  سوخت های با منشاء زیست توده ◄

  سوختهای تجدید پذیر ◄

  جذب سطحی ◄

  نم زدایی ◄

  طراحی و اجرای سیستمهای پایلوتی ◄

  (APC)کنترل فرآیند پیشرفته ◄

  گواهی تحقیق وتوسعه ◄