سوخت های زیستیموارد زیر تجربیات کاری می باشند که اعضای هئیت مدیره شرکت در انجام آن ها مشارکت داشته اندطراحی پايه ای سيستم کنترل واحد نيمه صنعتی توليد بيواتانول ◄

طراحی پايه سيستم کنترل واحد صنعتی توليد بيواتانول ◄

واحد صنعتی تولید بیواتانولHAZOP مطالعات ◄

واحد صنعتی توليد بيواتانول P&ID تهيه نقشه های ◄

واحد پیشتاز توليد متانول P&ID تهيه نقشه های ◄

طراحی و ساخت واحد پژوهشی آبگیری از اتانول به روش جذب سطحی ◄

طراحی پايه وتفصيلی کارخانه توليد اتانول از ملاس ◄

طراحی پايه و تفصيلی و راه اندازی واحد تقطير و آبگيری اتانول ◄