محیط زیستیموارد زیر تجربیات کاری می باشند که اعضای هئیت مدیره شرکت در انجام آن ها مشارکت داشته انداستحصال آب شرب از آب دریا توسط اسمز معکوس انجام شده در عسلویه ◄

طراحی سيستم تصفيه فاضلاب برای ٣ کارخانه سيمان در استان فارس ◄

طراحی سیستم کنترل تزریق ماده بودار کننده به گاز طبیعی از نوع کنارگذر ◄

تدوين فناوری نمک زدايی از آب شور با استفاده از هيدرات های گازی ◄

پتروشیمی فارابی و بازیابی آب از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی PA کاهش بار آلودگی فاضلاب ◄