پتروشیمی و پالایشگاهیموارد زیر تجربیات کاری می باشند که اعضای هئیت مدیره شرکت در انجام آن ها مشارکت داشته اندPTMG طراحی پایه و تفصیلی واحد تولید ◄

شبیه سازی پایا و ناپایای بخش هایی ازفرآیند پتروشیمی آریاساسول ◄

طراحی پايه و تفصيلی واحد توليد آب اکسيژنه ◄

بررسی مدارک طراحی پايه (فرايندی) واحد توليد پلی پروپيلن اميرکبير ◄

طراحی تفصيلی واحد توليد پلی پروپيلن شرکت رجال ◄

واحد پلی پروپيلن شرکت رجالHAZOP مطالعه ◄

طراحی پايه واحد توليد کاتاليزور آکريلونيتريل ◄