پروژه های علمی: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی


شبيه‌سازي و طراحي بهينه راکتور دومرحله‌اي توليد آمونياک ، دانشگاه شیراز 1393 ◄

طراحي و شبيه‌سازي راکتور بسترسيال دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز ، دانشگاه شیراز 1393 ◄

شبيه سازي ديناميکي فرايند هيدروژناسيون پتروشيمي آرياساسول ، دانشگاه شیراز 1392 ◄

شبيه سازي و بهينه سازي بيوراكتور توليد بوتانل ، دانشگاه شیراز 1391 ◄

مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور بستر سيال توليد پلي اتيلن ، دانشگاه شیراز 1391 ◄

مطالعه ي عوامل موثر بر کنترل و بهينه سازي تزريق آب به همراه مواد شيميايي در ازدياد برداشت نفت ، دانشگاه شیراز 1390 ◄

طراحي و شبيه‌سازي راکتور دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز ، دانشگاه شیراز 1390 ◄

شبيه سازي و كنترل دستگاه بودار كننده از نوع كنارگذر ، دانشگاه شیراز 1390 ◄

بررسي و بهينه‌سازي عمليات واحد نم ‌زدايي گاز طبيعي در پالايشگاه گاز پارسيان ، دانشگاه شیراز 1389 ◄

شبيه سازي پويا و کنترل راکتور سنتز دي متيل اتر ، دانشگاه شیراز 1387 ◄: حوزه محیط زیست


مدلسازي سه بعدي حوضچه تثبيت فاضلاب هوازي ، دانشگاه شیراز 1394 ◄

با استفاده از مکانیزم انعقاد الکتریکی ، دانشگاه شیراز 1394 spend caustic پساب COD مطالعه تجربی کاهش ◄

کاهش غلظت آلاينده آمونياک موجود در پساب با استفاده از جاذب زئوليت و روش فتوکاتاليستي ، دانشگاه شیراز 1393 ◄

خروجی واحد تصفیه پساب پالایشگاه پنجم پارس جنوبی ، دانشگاه شیراز 1391 COD و اثر آن بر روی Reverse Demulsifier بررسی میزان بهینه تزریق ماده ◄

برای حذف آلاینده های فاضلاب ، دانشگاه شیراز 1389 uv بررسی کارایی روش ازن ◄

شبيه سازي مخازن سختي گيري از آب بوسيله آهک ، دانشگاه شیراز 1389 ◄: حوزه سوخت های زیستی


مطالعه آزمايشگاهي آماده سازي تفاله نيشکر جهت توليد بيو اتانول به وسيله روش هاي شيميايي ، دانشگاه شیراز 1393 ◄

مطالعات ريسک فرآيندي واحدهاي جداسازي و ذخيره سازي کارخانه توليد اتانول از مواد ليگنوسلولزي ، دانشگاه شیراز 1392 ◄

بررسي هيدروليز باگاس نيشكر به كمك ماكروويو ، دانشگاه شیراز 1391 ◄

تعیین منحنی های جذب سطحی آب رویغربال مولکولی برای مخلوط آب-اتانول در محدوده دمای عملیاتی85-105 درجه سانتیگراد و فشار معادل 2/5-1/3 بار ، دانشگاه شیراز 1391 ◄

تعیین منحنی جذب همدما برای سیستم آزئوتروپ آب، اتانول ، دانشگاه شیراز 1390 ◄

شبيه‌سازي و کنترل بخش تقطير فرآيند تخليص بيواتانول ، دانشگاه شیراز 1389 ◄

جدا سازي فنول از آب به کمک جاذب سطحي روي سراميک با پايه آلومينا سيليکا ، دانشگاه شیراز 1389 ◄