تجاری سازی یافته های پژوهشیبا توجه به ضرورت و اهمیت تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژهشی در اقتصاد دانش محور، شرکت دانش تک انرژی سبز می کوشد تا با استفاده از استراتژی های متداول تجاری سازی، به کاربردی نمودن نتایج تحقیقات تولید شده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ورود فناوری به بازار به منظور کسب درآمد اقتصادی و تبدیل نتایج بدست آمده از تحقیق در یک محیط پژوهشی به یک محصول موفق قابل عرضه به بازار کمک نماید

  • این شرکت با تکیه بر توان و تجربه نیروهای متخصص خود، فرآیند تجاری سازی که شامل طرح ایده، طراحی، توسعه، بالا بردن تولید، بازاریابی و کوشش های بعدی برای پیشرفت محصول می باشد، را انجام می دهد